Liên hiệp HTX Tiêu thụ Nông sản An toàn Việt Nam (UCA) được thành lập theo Luật Hợp tác xã Việt Nam nhằm hiện thực hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước cũng như Liên minh hợp tác xã Việt Nam về việc xây dựng chuỗi liên kết bền vững trong sản xuất – chế biến – tiêu thụ các sản phẩm nông sản an toàn Việt Nam.

Với mục tiêu liên kết các hợp tác xã sản xuất – chế biên nông sản an toàn nhằm xây dựng thương hiệu “Nông sản an toàn Việt Nam đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước”, từ đó góp phần nâng cao giá trị bền vững cho sản phẩm nông sản Việt Nam; tạo động lực thúc đẩy, phát triển kinh tế hợp tác trong thời kỳ hội nhập. Với tiêu chí vì đời sống nhân dân và sức khỏe cộng đồng, Liên hiệp HTX Tiêu thụ Nông sản An toàn Việt Nam luôn mong muốn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp các nghành và sự đồng hành hợp tác cùng phát triển của các đơn vị liên quan

     Trân Trọng